Sądy w Polsce

Sądy w Polsce


Sąd Apelacyjny w Polsce jest to organ wymiaru sprawiedliwości, II instancji do spraw z zakresu: prawa cywilnego, gospodarczego oraz rodzinnego. Zajmuje się także sprawami z prawa karnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Działa na co najmniej dwóch podległych mu sądów okręgowych.

Sąd apelacyjny powołuje i znosi Minister Sprawiedliwości za porozumieniem Krajowej Rady Sądownictwa (KRS). Przedstawicielami w sądzie apelacyjnym jest: Prezes Sądu, Kolegium Sądu oraz Dyrektor Sądu. Sąd apelacyjny oprócz rozpatrywania spraw w II instancji, pełni funkcje sądów I instancji. Sądy te zajmują się także innymi zadaniami przewidzianymi w ustawie.

 

Sądy Apelacyjne w Polsce możemy spotkać w 11 miastach:

 

Sądy okręgowe stanowią elementy władzy sądowniczej, która sprawuje wymiar sprawiedliwości. Sądy okręgowe mogą być sądem zarówno pierwszej, jak i drugiej instancji. Zgodnie z zapisami ustawy o Prawie z ustroju sądów powszechnych z 27 lipca 2001 r. sądy okręgowe tworzy się dla obszaru 2 sądów rejonowych. Sądy okręgowe działają na terenie 45 okręgów. Sądy te dzieli się na wydział cywilny oraz karny. W potrzebach okręgu województwa może też zajmować się wydziałem ubezpieczeń społecznych oraz gospodarczym. Do sądów okręgowych przekazuje się sprawy o większym znaczeniu gatunkowym, wymagające od sędziów dużego doświadczenia i praktyki. Minister Sprawiedliwości powołuje i odwołuje Prezesa sądu okręgowego. Sędzią sądu okręgowego może zostać sędzia sądu rejonowego lub prokurator, specjalista, który wykonywał zawód radcy prawnego, adwokata, notariusza w Prokuraturze Generalnej oraz człowiek, który pracował w charakterze doktora habilitowanego lub profesora nauk prawnych.

 

Pierwsza instancja sądu okręgowego zajmuje się takimi sprawami jak:

 

Druga instancja sądu okręgowego zajmuje się:

 

Sąd Rejonowy jest w grupie Sądów Powszechnych, jest to organ państwowy powołany do rozstrzygania wszystkich spraw należących do sądów powszechnych za wyjątkiem spraw zastrzeżonych. Sąd ten prowadzi najwiekszą liczbę postępowań. Sąd rejonowy jest sądem pierwszej instancji, która zajmuje się kilkoma gminami. Sprawami odwoławczymi od orzeczeń sądu rejonowego jest sąd okręgowy. Nadzór nad sądami rejonowymi w zakresie ich orzekania sprawuje Sąd Najwyższy.

 

W Polsce wymiarem sprawiedliwości są:

 

Sąd rejonowy dzieli się na wydziały:

 

Wszystkich sędziów Sądów Powszechnych w tym też Sądu Rejonowego mianuje Prezydent na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa KRS. Prezesi powoływani przez Ministra sprawiedliwości kierują Sądami a działem finansowym i gospodarczym w sądzie zajmuje się Dyrektor Sądu Apelacyjnego, Okręgowego lub Rejonowego, którzy powoływani są przez Ministra Sprawiedliwości.

Sąd rejonowy w trakcie postępowania sądowego może wydać jeden z trzech typów orzeczeń: prawomocne, nieprawomocne lub ostateczne. Typ orzeczenia wpływa na jego wykonalność oraz możliwość wniesienia zaskarżenia do sądu okręgowego, co gwarantuje Konstytucja. Sąd okregowy może wyrokiem uniewinnić oskarżonego, jeżeli orzeczenie przez sąd rejonowy jest niesłuszne albo też postępowanie umorzyć.

 

Lista Sądów w Polsce – Sąd Apelacyjny, Okręgowy, Rejonowy

Poniżej znajduje się lista Sądów Apelacyjnych, Sądów Okręgowych oraz Sądów Rejonowych w Polsce. Dane zawierają adres, miasto, ulica, numer telefonu oraz email kontaktowy.

Artykuły