Sanepid - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Sanepid - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna


Sanepid czyli Powiatowa Inspekcja Sanitarno-Epidemiologiczna w skrócie PSSE to instytucja powołana w celu ochrony zdrowia przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych. Jego celem jest zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych oraz kontrolowanie stanu higieny z działu środowiska, zakładów, budynków oświaty, hoteli, restauracji, sklepów oraz jednostek medycznych.

Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikają z ustawy z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Sanepid ma prawo dokonywać kontroli bieżącej działalności podmiotów, sprawdzać czy nie są naruszane przepisy zgodne z przepisami sanepidu oraz bhp. P I S sprawuje kontrole nad wprowadzaniem nowych rozwiązań w budownictwie oraz czynnie bierze udział w dopuszczaniu do użytku środków transportu drogowego jak i morskiego.

Sanepid ma możliwość do wykonywania bieżących kontroli przestrzegania przepisów dotyczących higieny i zdrowia. Sprawdzać wodę pitną, stan czystości powietrza, kontrolować utrzymanie wymagającej higieny w zakładach pracy oraz miejscach publicznych do użytku dla ludności. Jeśli sanepid stwierdzi uchybienia wtedy nakazuje usunięcie ich w określonym terminie a nawet ma możliwość zamknięcia zakładu pracy, sklepu, hotelu czy restauracji.

Sanepid prowadzi analizy i dokonuje ocen epidemiologicznych, aby przeciwdziałać epidemiom oraz określa i robi wykaz chorób zawodowych. Współpracując z Unią Europejską sanepid ma obowiązek wydać opinię w kwestii zgodności z europejskimi przepisami dotyczącymi higieny inwestycji i przedsięwzięć, które pochodzą ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

 

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna (PSSE)

Celem działalności PSSE jest czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia w tym wody pitnej, zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych, promowanie zdrowego stylu życia oraz prowadzenie działalności przeciwepidemicznej.

Do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej należy wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych, pomiarów środowiskowych, analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności oraz stanu higieniczno – sanitarnego.

Sanepid czyli Powiatowa Państwowa Inspekcja Sanitarna zajmuje się przygotowywanie wniosków w sprawach wykroczeń do właściwych sądów, prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia. Ma obowiązek opracowywania planów pracy, spraw administracyjnych, gospodarczych i finansowych z działalności danej Stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

Lista Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w Polsce

Poniżej przedstawiamy listę Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych czyli Sanepidów w Polsce. Wśród danych jest miasto, numer telefonu, kod pocztowy, ulica oraz województwo.

 

 

Artykuły